Обавјештење Јавни конкурс број 01-120-235/24 од 18.01.2024.год објављен 19.01.2024.

19. јануар 2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ДОБОЈ
Д О Б О Ј
Број: 01-120-235/24
Дана, 18.01.2024. године.

На основу члана 29. став 1. и став 3. Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 63/18 и 55/23), у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Казнено-поправном заводу Добој („Службени гласник Републике Српске“ бр. 108/23), а по прибављеној Одлуци о расписивању јавног конкурса Министарства правде РС број 08.060/120-51/24 од 10.01.2024. године, в.д. директор Казнено-поправног завода Добој,
р а с п и с уј е
ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем у радни однос

I–1. Директор Установе расписује Јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено вријеме:
        1.1. Руководилац организационе јединице за опште послове ВСС…….1 извршилац,
        1.2. Шеф одјељења угоститељско-трговачких послова ВСС………..1 извршилац,
II –Општи услови за радна мјеста под бројем: 1.1 и 1.2:
– да је држављанин РС БиХ,
– да је старији од 18 година,
– да има општу здравствену способност,
– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,
– да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,
– да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
– да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима.

III –Посебни услови за радно мјесто 1.1 Руководилац организационе јединице за опште послове

Најмање први циклус високог образовања и 240 ECTS бодова, дипломирани правник и најмање 2 године радног искуства након стицања стручне спреме у области извршења кривичних и прекршајних санкција, правосуђа или управе, положен стручни испит за рад у органима државне управе.

III-1 –Посебни услови за радно мјесто 1.2 Шеф одјељења угоститељско-трговачких послова

Најмање први циклус високог образовања и 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање 1 година радног искуства након стицања високе стручне спреме послије завршеног првог циклуса студија, положен стручни испит из области извршења кривичних и прекршајних санкција или правосуђа  или стручни испит за рад у органима управе.
IV – Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личнукарту или други идентификациони документ на увид Конкурснојкомисији – у противном неће моћи приступити истом.
Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу тестирању.
Тестирање подразумјева разговор – интервију са члановима Конкурсне комисије.
О времену и мјесту интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.

Резултати јавне конкуренције биће им достављени писмено путем поште са ранг листом кандидата.

Неблаговремене,  недопуштене,  неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса неће се узети у разматрање.

 

V – Потребна документација:

Пријаве са биографијом на конкурс могу се доставити лично или путем поште на адресу Казнено-поправни завод Добој ул. Светог Саве бр. 18 Добој са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Кандидат у пријави на јавни конкурс обавезно мора навести, личне податке, број телефона и попис достављене документације за конкурс, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидат доставља сљедеће документе (оригинал или овјерена фотокопија):

  • Увјерење о држављанству – БиХ-РС  (не старије од шест мјесеци),
  • Извод из матичне књиге рођених,
  • Увјерење да се не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),
  • Овјерене фотокопије дипломе о школској спреми ВСС,
  • Увјерење-потврда о радном искуству,
  • Увјерење о положеном стручном испиту из области извршења кривичних и прекршајних санкција, правосуђа или сручни испит за рад у органима државне управе.
  • Овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,
  • Овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
  • Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по окончању јавне конкуренције.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, неће се позивати на тестирање.

VI-Објава конкурса:
На сајту Казнено-поправног завода Добој https://www.kpzdoboj.org и у дневном листу „EuroBlic“.
VII – Рок пријаве:
Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „EuroBlic“.

КПЗ ДОБОЈУкратко
Казнено-поправни завод Добој је установа полуотвореног типа у саставу Министарства правде Републике Српске.
АДРЕСАДобој, Република Српска
https://kpzdoboj.org/storage/2023/12/x1dbj.png
КОРИСНИ ЛИНКОВИМинистарство правде
Посјетите званични сајт Министарства правде за више информација.
КОРИСНИ ЛИНКОВИВлада Републике Српске
Посјетите званични сајт Владе Републике Српске за више информација.
КПЗ ДОБОЈУкратко
Казнено-поправни завод Добој је установа полуотвореног типа у саставу Министарства правде Републике Српске.
АДРЕСАДобој, Република Српска
https://kpzdoboj.org/storage/2023/12/x1dbj.png
КОРИСНИ ЛИНКОВИВлада Републике Српске
Посјетите званични сајт Владе Републике Српске за више информација.

Акција добровољног даривања крви

This will close in 20 seconds