Јавни конкурс број 01-120-1235/24

6. март 2024.

ПРЕУЗМИ ПДФ ДОКУМЕНТ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ ЗАВОД ДОБОЈ
ДОБОЈ
Број: 01-120-1235/24
Дана, 06.03.2024. године.
На основу члана 29. став 1. Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 63/18 и 55/23), у складу са Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Казнено-поправном заводу Добој („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 108/23), а на основу Одлуке Министарства правде РС бр. 08.060/120-296/24 од
28.02.2024. године, вршилац дужности директор Казнено-поправног завода Добој р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњеног радног мјеста

I–1. Објављује се Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме:
1.1 Полицајац у КПУ за сва обезбјеђења – приправник…………………. 1 извршилац,
II –Општи услови за радно мјесто:
– да је држављанин РС или БиХ,
– да је старији од 18 година,
– да има општу здравствену способност,
– да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично
дјело које га чини неподобним за обављање послова у Установи,
– да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три
године прије објављивања јавног конкурса,
– да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
– да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима.
III –Посебни услови:
За радно мјесто означено под бројем 1.1
IV- степен средње стручне спреме, да није старији од 27 година од дана расписивања конкурса, да је мушког
пола, да испуњава здравствене и психофизичке услове за обављање послова.
IV –
Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или други
идентификациони документ на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.
Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу тестирању.
Тестирање подразумјева: провјеру психофизичких способности (која је елиминаторног карактера) и разговор-
интервју са члановима Комисије (за кандидате који остваре задовољавајуће резултате на психо- физичким
провјерама).
О времену и мјесту интервјуа кандидати ће бити благовремено обавјештени.
Резултати конкуренције биће им достављени писмено путем поште са ранг листом кандидата.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају
опште и посебне услове конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, директор Установе одбациће закључком.
V –
Пријаве на конкурс могу се доставити лично на протокол КПЗ Добој, или путем поште на адресу Казнено-
поправни завод Добој ул. Светог Саве бр. 18 Добој са назнаком „ЗА КОНКУРС“. Кандидат у пријави на јавни

конкурс обавезно мора навести, личне податке, број телефона, податке о образовању, додатним способностима
(знање страних језика и познавање рада на рачунару) као и посебне изјаве, те кратку биографију, а тачност ових
података кандидат потврђује својим потписом.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат доставља следеће документе (оргинале или овјерене фотокопије):
– Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
– Извод из матичне књиге рођених,
– Увјерење да се не води кривични поступак (не старије од шест мјесеци),
– Овјерене фотокопије дипломе о завршеној средњој школској спреми (признате дипломе уколико су
стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о средњем образовању),
– Овјерену изјаву да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,
– Овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,
– Овјерену изјаву у писаној форми да није обавио приправнички стаж у траженом степену стручне
спреме, односно звању.
– Доказ о здравственој способности за обављање послова са посебним условима рада- доставља изабрани
кандидат.
Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у
прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и
посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да
достави наведене документе.

Напомене:
– Процедуру за избор кандидата проводи Комисија именована рјешењем од стране директора Установе.
– Комисија испитује благовременост, уредност и потпуност пријава, те испуњеност услова наведених у
конкурсу.
– У процедури избора, комисија проводи улазни интервју са кандидатима, врши појединачно бодовање
кандидата, такође кандидати подлијежу поступку провјере оспособљености и психо физичким
провјерама за обављање послова радног мјеста на које се конкуренција односи.
– На основу резултата провјере оспособљености кандидата, комисија сачињава Листу успјешних
кандидата, коју са комплетном документацијом доставља директору Установе и предлаже
најуспјешнијег кандидата са листе.
– На основу Листе успјешних кандидата, директор Установе доноси Одлуку о пријему кандидата у радни
однос, након чега ће се донијети рјешење о раду приправника.
– Прије ступања на рад, примљени кандидат је дужан донијети увјерење да је физички и психички
способан за обављање послова радног мјеста на које је примљен (љекарско увјерење „Завода за
медицину рада и спорта“ Дом Здравља Добој) .
– Обавјештавање кандидата вршиће се у складу са одредбама Правилника о спровођењу јавног конкурса
у установама за извршење кривичних и прекршајних санкција, према податцима наведеним у пријави на
конкурс. Уколико у току процедуре по јавном конкурсу настане промјена контакт података у односу на
податке наведене у пријави, кандидат је дужан доставити писмено обавјештење о насталој промјени и
навести потпуне и тачне нове податке.
– По окончању процедуре по јавном конкурсу, документа приложена пријави неће се враћати
кандидатима, осим на основу писменог захтјева кандидата.

VI –
Јавни конкурс биће објављен у дневној штампи „ ЕУРОБЛИЦ“, и на званичној интернет страници Казнено-
поправног завода Добој.
Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана посљедње објаве.

в.д. Д И Р Е К Т О Р
Данијел Јошић

КПЗ ДОБОЈУкратко
Казнено-поправни завод Добој је установа полуотвореног типа у саставу Министарства правде Републике Српске.
АДРЕСАДобој, Република Српска
https://kpzdoboj.org/storage/2023/12/x1dbj.png
КОРИСНИ ЛИНКОВИМинистарство правде
Посјетите званични сајт Министарства правде за више информација.
КОРИСНИ ЛИНКОВИВлада Републике Српске
Посјетите званични сајт Владе Републике Српске за више информација.
КПЗ ДОБОЈУкратко
Казнено-поправни завод Добој је установа полуотвореног типа у саставу Министарства правде Републике Српске.
АДРЕСАДобој, Република Српска
https://kpzdoboj.org/storage/2023/12/x1dbj.png
КОРИСНИ ЛИНКОВИВлада Републике Српске
Посјетите званични сајт Владе Републике Српске за више информација.

Акција добровољног даривања крви

This will close in 20 seconds